UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,160,405 (Hôm nay: 68 online: 51) Toàn huyện: 192,113,739 (Hôm nay: 1,853 online: 535) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130292901TT GDTX huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230292501THCS Long Xuyên http://km-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 5 2,511 40 9 52 8 4 9 1 6,019,081
330292502THCS Hiệp An http://km-thcshiepan.haiduong.edu.vn 19 2,592 5 4 5 4 4 31 51 6,370,636
430292503THCS Kinh Môn http://km-thcskinhmon.haiduong.edu.vn 18 7,651 6 4 4 4 4 1 20 6,028,607
530292504THCS Thái Thịnh http://km-thcsthaithinh.haiduong.edu.vn 14 7,697 38 4 4 23 14 17 51 6,279,390
630292505THCS Hiến Thành http://km-thcshienthanh.haiduong.edu.vn 11 4,228 7 4 5 163 118 37 27 6,541,269
730292506THCS Minh Hoà http://km-thcsminhhoa.haiduong.edu.vn 40 5,820 5 4 5 6 4 2 1 6,436,545
830292507THCS Lạc Long http://km-thcslaclong.haiduong.edu.vn 16 3,630 5 4 4 4 4 24 47 6,506,278
930292508THCS Thăng Long http://km-thcsthanglong.haiduong.edu.vn 10 4,174 5 4 8 5 4 3 2 6,371,838
1030292509THCS Quang Trung http://km-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 28 2,600 4 4 4 4 4 24 52 6,279,780
1130292510THCS Phúc Thành http://km-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 12 3,857 4 4 4 4 4 9 29 5,950,568
1230292511THCS Hiệp Hoà http://km-thcshiephoa.haiduong.edu.vn 39 5,638 4 4 4 4 6 4 20 6,195,919
1330292512THCS Thượng Quận http://km-thcsthuongquan.haiduong.edu.vn 60 4,525 95 4 4 23 5 5 30 6,322,901
1430292513THCS An Phụ http://km-thcsanphu.haiduong.edu.vn 21 6,235 302 4 4 11 5 4 186 6,645,193
1530292514THCS Hiệp Sơn http://km-thcshiepson.haiduong.edu.vn 21 5,189 4 4 4 4 4 4 1 6,295,499
1630292515THCS An Sinh http://km-thcsansinh.haiduong.edu.vn 10 6,087 4 4 4 5 5 1 17 5,982,632
1730292516THCS Phạm Mệnh http://km-thcsphammenh.haiduong.edu.vn 38 4,830 40 4 4 18 4 1 387 5,996,512
1830292517THCS Thái Sơn http://km-thcsthaison.haiduong.edu.vn 16 3,778 6 4 4 4 4 2 13 5,996,719
1930292518THCS Thất Hùng http://km-thcsthathung.haiduong.edu.vn 61 5,293 101 4 4 18 4 2 24 6,334,446
2030292519THCS Bạch Đằng http://km-thcsbachdang.haiduong.edu.vn 7 4,069 4 4 4 0 9 10 130 5,950,006
2130292520THCS Lê Ninh http://km-thcsleninh.haiduong.edu.vn 32 3,732 13 4 4 20 10 4 1 6,302,601
2230292521THCS Minh Tân http://km-thcsminhtan.haiduong.edu.vn 38 7,437 19 4 5 4 4 2 1 7,408,256
2330292522THCS Tử Lạc http://km-thcstulac.haiduong.edu.vn 182 5,733 80 4 4 12 4 3 36 6,012,749
2430292523THCS Phú Thứ http://km-thcsphuthu.haiduong.edu.vn 21 5,071 6 4 4 48 16 1 32 6,712,514
2530292524THCS Tân Dân http://km-thcstandan.haiduong.edu.vn 63 5,830 4 4 4 37 4 2 24 6,089,776
2630292525THCS Duy Tân http://km-thcsduytan.haiduong.edu.vn 61 5,139 22 23 0 0 2 33 71 6,717,392
2730292526THCS Hoành Sơn http://km-thcshoanhson.haiduong.edu.vn 10 3,275 137 0 4 5 13 9 117 6,121,758
2830292527THCS Phạm Sư Mạnh http://km-thcsphamsumanh.haiduong.edu.vn 63 5,425 77 0 0 0 6 15 2 7,802,012
2930292401TH Long Xuyên http://km-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 59 6,490 7 0 7 11 23 2 8 474,605
3030292402TH Hiệp An http://km-thhiepan.haiduong.edu.vn 83 6,595 18 11 9 7 4 2 18 541,551
3130292403TH Kinh Môn http://km-thkinhmon.haiduong.edu.vn 103 4,860 11 11 7 7 4 3 4 610,760
3230292404TH Thái Thịnh http://km-ththaithinh.haiduong.edu.vn 80 6,955 82 22 9 135 169 1 19 472,712
3330292405TH Hiến Thành http://km-thhienthanh.haiduong.edu.vn 46 7,985 12 11 7 7 13 35 24 519,432
3430292406TH Minh Hoà http://km-thminhhoa.haiduong.edu.vn 42 8,172 20 0 8 7 19 19 44 610,765
3530292407TH Lạc Long http://km-thlaclong.haiduong.edu.vn 69 5,319 47 12 0 12 4 2 16 1,083,243
3630292408TH Thăng Long http://km-ththanglong.haiduong.edu.vn 27 5,842 90 7 10 30 4 4 16 475,615
3730292409TH Quang Thành http://km-thquangthanh.haiduong.edu.vn 36 5,789 4 11 7 7 4 2 12 477,222
3830292410TH Phúc Thành http://km-thphucthanh.haiduong.edu.vn 48 3,657 14 11 8 15 4 3 11 370,311
3930292411TH Hiệp Hoà http://km-thhiephoa.haiduong.edu.vn 56 4,657 93 11 4 22 61 7 47 562,991
4030292412TH Thượng Quận http://km-ththuongquan.haiduong.edu.vn 46 5,603 27 11 336 13 30 1 5 477,957
4130292413TH Huề Trì http://km-thhuetri.haiduong.edu.vn 25 4,562 11 11 7 7 4 4 2 388,794
4230292414TH An Phụ http://km-thanphu.haiduong.edu.vn 67 9,890 11 36 10 7 4 32 20 448,759
4330292415TH Hiệp Sơn http://km-thhiepson.haiduong.edu.vn 37 8,013 24 11 7 15 8 1 11 526,973
4430292416TH An Sinh http://km-thansinh.haiduong.edu.vn 41 6,595 23 11 7 8 4 14 17 483,277
4530292417TH Phạm Mệnh http://km-thphammenh.haiduong.edu.vn 39 4,996 16 11 8 13 7 1 11 444,642
4630292418TH Thái Sơn http://km-ththaison.haiduong.edu.vn 36 6,664 19 11 7 7 4 11 2 409,065
4730292419TH Thất Hùng http://km-ththathung.haiduong.edu.vn 99 6,829 118 72 48 37 23 4 2 470,489
4830292420TH Bạch Đằng http://km-thbachdang.haiduong.edu.vn 105 6,335 48 12 250 7 4 8 26 538,705
4930292421TH Lê Ninh http://km-thleninh.haiduong.edu.vn 51 6,037 12 8 44 22 32 1 16 399,289
5030292422TH Minh Tân http://km-thminhtan.haiduong.edu.vn 59 9,394 4 11 7 7 4 3 13 735,863
5130292423TH Tử Lạc http://km-thtulac.haiduong.edu.vn 141 7,404 33 11 21 45 32 6 18 443,658
5230292424TH Phú Thứ http://km-thphuthu.haiduong.edu.vn 47 9,170 6 11 7 7 4 1 10 686,830
5330292425TH Tân Dân http://km-thtandan.haiduong.edu.vn 107 4,340 11 11 7 7 48 10 6 384,089
5430292426TH Duy Tân http://km-thduytan.haiduong.edu.vn 117 10,254 56 23 63 7 4 5 10 557,402
5530292427TH Hoành Sơn http://km-thhoanhson.haiduong.edu.vn 69 6,092 12 11 7 14 21 16 12 329,589
5630292301MN Long Xuyên http://km-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 41 0 19 1 2 0 6 1 1 216,162
5730292302MN Hiệp An http://km-mnhiepan.haiduong.edu.vn 46 0 19 1 3 0 6 3 2 239,142
5830292303MN Kinh Môn http://km-mnkinhmon.haiduong.edu.vn 26 0 19 1 1 0 6 1 1 194,797
5930292304MN Thái Thịnh http://km-mnthaithinh.haiduong.edu.vn 29 0 19 1 1 0 6 3 4 192,844
6030292305MN Hiến Thành http://km-mnhienthanh.haiduong.edu.vn 46 0 19 8 2 0 6 1 1 401,902
6130292306MN Minh Hoà http://km-mnminhhoa.haiduong.edu.vn 32 0 19 1 9 0 6 1 1 181,485
6230292307MN Lạc Long http://km-mnlaclong.haiduong.edu.vn 22 0 19 0 4 0 6 1 1 194,130
6330292308MN Thăng Long http://km-mnthanglong.haiduong.edu.vn 26 0 19 1 1 0 6 1 2 200,085
6430292309MN Quang Trung http://km-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 19 0 19 1 1 0 6 4 1 195,560
6530292310MN Phúc Thành http://km-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 15 0 19 21 58 0 6 1 1 195,928
6630292311MN Hiệp Hoà http://km-mnhiephoa.haiduong.edu.vn 27 0 19 1 1 0 6 2 2 222,129
6730292312MN Thượng Quận http://km-mnthuongquan.haiduong.edu.vn 31 0 20 53 194 0 6 3 2 277,386
6830292313MN Tử Lạc http://km-mntulac.haiduong.edu.vn 30 0 19 0 117 0 6 1 2 224,541
6930292314MN Hiệp Sơn http://km-mnhiepson.haiduong.edu.vn 41 0 19 0 88 0 6 1 1 294,834
7030292315MN An Sinh http://km-mnansinh.haiduong.edu.vn 50 0 19 0 96 0 6 1 3 229,733
7130292316MN Phạm Mệnh http://km-mnphammenh.haiduong.edu.vn 51 0 19 1 1 0 6 1 1 264,856
7230292317MN Thái Sơn http://km-mnthaison.haiduong.edu.vn 34 0 19 1 2 0 6 1 1 215,831
7330292318MN Thất Hùng http://km-mnthathung.haiduong.edu.vn 21 0 19 1 2 0 6 1 1 191,149
7430292319MN Bạch Đằng http://km-mnbachdang.haiduong.edu.vn 26 0 19 19 227 0 6 1 2 199,336
7530292320MN Lê Ninh http://km-mnleninh.haiduong.edu.vn 35 0 19 1 2 0 6 1 1 193,004
7630292321MN Minh Tân http://km-mnminhtan.haiduong.edu.vn 34 0 19 1 21 0 6 1 1 192,825
7730292322MN Phú Thứ http://km-mnphuthu.haiduong.edu.vn 19 0 19 1 1 0 6 30 7 189,975
7830292323MN Tân Dân http://km-mntandan.haiduong.edu.vn 26 0 19 1 2 0 6 1 3 225,398
7930292324MN Duy Tân http://km-mnduytan.haiduong.edu.vn 20 0 19 1 1 0 6 1 1 213,300
8030292325MN Hoành Sơn http://km-mnhoanhson.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 3 224,519
8130292326MN An Phụ http://km-mnanphu.haiduong.edu.vn 44 0 19 1 12 0 6 8 28 304,457
8230292327MN Huề Trì http://km-mnhuetri.haiduong.edu.vn 33 0 91 0 11 0 6 4 3 308,372
8330292328MN Hoa Sen http://km-mnhoasen.haiduong.edu.vn 13 0 19 1 3 0 6 1 1 164,846
8430292329MN Hoa Lê http://km-mnhoale.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 3 0 6 1 2 169,748
   Tổng số3,518310,5452,4906241,9359219855351,853192,113,739
 
Đăng nhập